Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 Toepasselijkheid en algemeen
1.1 Kitchen Create B.V. heeft haar statutaire zetel in Culemborg, is gevestigd te Nieuwegein en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68709463.
1.2 Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten zijn deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.
1.3 Voor zover de opdrachtgever in zijn aanbod of aanvaarding zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4 Als één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Kitchen Create B.V. en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
1.5 Als een situatie niet geregeld is in deze algemene voorwaarden of als er onduidelijkheid bestaat over de uitleg of inhoud van bepalingen uit deze algemene voorwaarden moet gekozen worden voor een beoordeling ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
1.6 Als Kitchen Create B.V. niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Kitchen Create B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 2 Offertes
2.1. Alle offertes en aanbiedingen van Kitchen Create B.V. zijn geheel vrijblijvend tot het moment waarop Kitchen Create B.V. een opdracht van de wederpartij heeft geaccepteerd c.q. een schriftelijke, door partijen ondertekende, overeenkomst tot stand is gekomen.
2.2. Een offerte die een termijn bevat kan door Kitchen Create B.V. binnen zeven dagen worden herroepen, zelfs na ontvangst van de opdracht.
2.3. Kitchen Create B.V. kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw, andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfkosten, tenzij anders aangegeven.
2.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Kitchen Create B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
2.6. Kitchen Create B.V. behoudt zich de auteursrechtelijke aanspraken voor op de ontwerpen, documenten en andere gegevens en materialen die zij bij de offerte verstrekt. Deze gegevens en materialen mogen niet aan derden worden verstrekt en mogen alleen worden gebruikt voor de samenwerking met Kitchen Create B.V.
2.7. Materiaal, documentatie en andere gegevens die door Kitchen Create B.V. in het kader van de aanbieding of offerte aan de opdrachtgever verstrekt, is uitsluitend informatief en bindt Kitchen Create B.V. niet, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 3 Overeenkomsten
3.1. De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod Kitchen Create B.V. heeft bereikt. Uit deze acceptatie moet blijken, dat de opdrachtgever zich verenigt met toepasselijk verklaring van deze algemene voorwaarden en dat hij zo nodig afstand doet van een toepasselijk verklaring van eigen inkoopvoorwaarden.
3.2. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien Kitchen Create B.V. aan de opdrachtgever bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

 

Artikel 4 Wijzigingen
4.1. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als zij schriftelijk of mondeling tussen Kitchen Create B.V. en de opdrachtgever zijn overeengekomen.
4.2. Kitchen Create B.V. heeft het recht overeengekomen prijzen te verhogen als na totstandkoming van de overeenkomst, maar voor het tijdstip van levering of voor het tijdstip van uitvoering van de overeenkomst, wijzigingen als een of meer kostprijsfactoren daartoe aanleiding geven. Kitchen Create B.V. stelt de opdrachtgever tijdig schriftelijk in kennis als zij een prijswijziging doorvoert. Als de prijswijziging leidt tot een verschil van meer dan tien procent (10%) is de wederpartij gerechtigd, mits schriftelijk en binnen 7 dagen na ontvangst van de kennisgeving, het contract te ontbinden. Een dergelijke ontbinding geeft geen recht op vergoeding van enige schade.
4.3. Als wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de prijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.

 

Artikel 5 Kwaliteit en omschrijving
5.1. Kitchen Create B.V. verbindt zich jegens de opdrachtgever om hem de goederen te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de (eventueel later gewijzigde) offerte of overeenkomst omschreven.
5.2. Kitchen Create B.V. staat er niet voor in dat de goederen geschikt zijn voor het doel, waarvoor de opdrachtgever deze wil bestemmen, zelfs niet, indien dit doel aan Kitchen Create B.V. kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen is overeengekomen.

 

Artikel 6 Prijs en betaling
6.1. Alle overeengekomen prijzen zijn bindend. De opdrachtgever is verplicht het overeengekomen bedrag binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. Hij is niet bevoegd op deze prijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
6.2. Als de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen betalingstermijn betaalt, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is deze – zonder dat een ingebrekestelling is vereist – vanaf de factuurdatum een rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag met een minimum van € 50,-, onverminderd de aan Kitchen Create B.V. verder toekomende rechten.
6.3. Als de opdrachtgever niet op tijd aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van één week, is Kitchen Create B.V. bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten of als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de opdrachtgever aansprakelijk voor de door Kitchen Create B.V. geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, uit transportkosten en uit incassokosten.
6.4. Als Kitchen Create B.V. bij wanprestatie van de opdrachtgever tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van de opdrachtgever. Het gaat hier om een percentage over de hoofdsom overeenkomstig het Besluit voor vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012. Deze buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal € 40,- en maximaal, afhankelijk van de hoofdsom, € 6.775,-.
6.5. De opdrachtgever die gebruikmaakt van zijn bevoegdheid tot opslag, blijft verplicht tot betaling op het in dit artikel vermelde tijdstip.

 

Artikel 7 Verpakking en verzending
7.1. Kitchen Create B.V. verbindt zich jegens de opdrachtgever om de goederen behoorlijk te verpakken (tenzij de aard van de goederen zich daartegen verzet) en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. Kitchen Create B.V. is niet verplicht om het verpakkingsmateriaal van de geleverde goederen na aflevering af te voeren.
7.2. De goederen zullen door Kitchen Create B.V. bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden, naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijzen als in de order is bepaald of naderhand is overeengekomen. Kitchen Create B.V. verzorgt enkel horizontaal transport. Kosten voor het huren van bijvoorbeeld een verhuislift of een hijskraan zijn voor rekening van de opdrachtgever.
7.3. Vracht c.q. portokosten worden apart gefactureerd met een minimum van € 12,50 exclusief btw.
7.4. Wanneer Kitchen Create B.V. voor de verpakking en het transport laadborden, pakkisten, kratten, containers enz. ter beschikking heeft gesteld of door een derde – al dan niet tegen voldoening van statiegeld of een waarborgsom – ter beschikking heeft doen stellen, is de opdrachtgever verplicht (tenzij het om eenmalige verpakking gaat) deze materialen terug te zenden naar het door Kitchen Create B.V. opgegeven adres, bij gebreke waarvan de opdrachtgever aan Kitchen Create B.V. schadevergoeding verschuldigd is.

 

Artikel 8 Plaatsing en montage
8.1. Kitchen Create B.V. verzorgt de plaatsing en montage van de geleverde goederen alleen als dit uitdrukkelijk is overeengekomen. De transportkosten, voorrijkosten en de door Kitchen Create B.V. te verrichten arbeid worden uitgevoerd op basis van nacalculatie, als niet uitdrukkelijk anders is vermeld in de offerte of overeenkomst.
8.2. De aanleg van alle voorzieningen die nodig zijn voor de plaatsing, montage en/of ingebruikstelling van de door Kitchen Create B.V. geleverde goederen zijn de verantwoordelijkheid van en voor rekening en risico van de opdrachtgever. Het gaat bijvoorbeeld om bouwkundige, elektrotechnische, koeltechnische, loodgieters en luchtbehandeling technische werkzaamheden. Dit is alleen anders als uitdrukkelijk is overeengekomen dat Kitchen Create B.V. (een deel van) deze werkzaamheden uitvoert. Kitchen Create stelt installatievoorwaarden beschikbaar waarin de aan te leggen voorzieningen worden beschreven.
8.3. De opdrachtgever draagt zorg voor het tijdig en juist verrichten van de in het tweede lid bedoelde werkzaamheden om plaatsing, montage en ingebruikstelling van de door Kitchen Create B.V. te leveren goederen mogelijk te maken. De opdrachtgever moet de schade die Kitchen Create B.V. lijdt door het niet tijdig of juist verrichten van deze werkzaamheden vergoeden.
8.4. Schade aan, diefstal van of andere waardevermindering is vanaf het moment dat Kitchen Create B.V. de goederen op de locatie heeft afgeleverd voor rekening en risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever dient zorg te dragen voor een adequate beveiliging van de goederen en andere eigendommen van Kitchen Create B.V. die op de locatie aanwezig zijn.
8.5. Als het project gereed is voor ingebruikname door de opdrachtgever wordt op verzoek van Kitchen Create B.V. binnen de door Kitchen Create B.V. gestelde termijn een opleverrapport opgesteld. Het opleverrapport bevat een opsomming van de nog te verrichten werkzaamheden die binnen de opdracht vallen, alsmede een termijn waarbinnen deze werkzaamheden zullen worden verricht. Na het ondertekenen van het rapport door beide partijen en het verrichten van de eventueel daarin opgenomen werkzaamheden wordt de opdrachtgever geacht het project conform overeenkomst te hebben aanvaard.
8.6. Als de opdrachtgever, zelfs na schriftelijk verzoek met termijnstelling, weigert te tekenen wordt de opdrachtgever geacht de zaken conform overeenkomst te hebben aanvaard op de in het schriftelijk verzoek genoemde datum.

 

Artikel 9 Leveringstijdstip
9.1. Kitchen Create B.V. zal de goederen leveren op het tijdstip of onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn zoals bepaald in de opdrachtbevestiging.
9.2. De opdrachtgever is verplicht zijn instructies en de benodigde gegevens voor levering volledig en tijdig te geven, zodat oplevering binnen de overeengekomen leveringstermijn mogelijk is. Als de opdrachtgever niet tijdig de volledige benodigde gegevens en instructies aanlevert, wordt de leveringstermijn met een redelijke termijn verlengt. Als de opdrachtgever ook na aanmaning verzuimt de benodigde instructies en gegevens binnen een redelijke termijn aan te leveren, heeft Kitchen Create B.V. het recht om de overeenkomst te ontbinden en dient de opdrachtgever Kitchen Create B.V. schadeloos te stellen.
9.3. De door Kitchen Create B.V. opgegeven levertijden bevatten geen fatale termijnen. Bij niet tijdige levering dient Kitchen Create B.V. door de opdrachtgever schriftelijk in gebreke te worden gesteld onder vermelding van een redelijke termijn om alsnog te leveren zonder schadeplichtig te zijn.
9.4. Indien levering, plaatsing en/of montage door Kitchen Create B.V. op de afgesproken tijd door (uitloop van de) werkzaamheden van derden of andere omstandigheden buiten de schuld van Kitchen Create B.V. niet kan worden uitgevoerd en de opdrachtgever Kitchen Create B.V. daarover niet tijdig heeft geïnformeerd, zullen de kosten die Kitchen Create B.V. daardoor maakt in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever. Tijdig informeren betekent een mededeling aan Kitchen Create B.V. in ieder geval 5 weken voor aanvang van de werkzaamheden. In geval van maatwerkapparatuur dient de opdrachtgever Kitchen Create B.V. te informeren voor het bestellen van de apparatuur.

 

Artikel 10 Eigendomsovergang, eigendomsvoorbehoud en risico
10.1. De eigendom van en het risico voor de goederen gaat bij aflevering over op de opdrachtgever, behoudens de uitzonderingen in dit artikel.
10.2. Zolang de opdrachtgever niet volledig aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Kitchen Create B.V. uit hoofde van enige met Kitchen Create B.V. gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken of het verrichten van werkzaamheden of diensten, vorderingen terzake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen, heeft voldaan, blijven alle door Kitchen Create B.V. geleverde zaken eigendom van Kitchen Create B.V. In dat geval gaat de eigendom op de opdrachtgever over, zodra de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Kitchen Create B.V. heeft voldaan.
10.3. De door Kitchen Create B.V. geleverde goederen die op grond van het tweede lid van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De opdrachtgever is niet bevoegd om de goederen die onder het eigendomsvoorbehoud vallen te verpanden of op een andere wijze te bezwaren.
10.4. De opdrachtgever dient steeds alles te doen wat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Kitchen Create B.V. veilig te stellen. Dit betreft onder meer het onmiddellijk informeren van Kitchen Create B.V. als derden beslag willen leggen of rechten willen vestigen op de goederen die onder het eigendomsvoorbehoud vallen en het verzekerd houden van deze goederen, waarbij Kitchen Create B.V. gerechtigd is tot een eventuele uitkering van de verzekering. Verder geeft opdrachtgever Kitchen Create B.V. bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet-herroepelijke toestemming aan Kitchen Create B.V. en door Kitchen Create B.V. aan te wijzen derden om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen van Kitchen Create B.V. zich bevinden en deze terug te nemen.
10.5. Als er bij Kitchen Create B.V. twijfel bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de opdrachtgever, is Kitchen Create B.V. bevoegd de levering van goederen uit te stellen, totdat de opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade die Kitchen Create B.V. door deze vertraging lijdt.

10.6. Als Kitchen Create B.V. op verzoek van de opdrachtgever de levering uitstelt, blijven de goederen eigendom van en voor risico van Kitchen Create B.V., totdat de goederen bij de opdrachtgever zijn bezorgd en afgeleverd. De opdrachtgever is verplicht aan Kitchen Create B.V. de opslagkosten te vergoeden vanaf de overeengekomen leveringsdatum.

 

Artikel 11 Onderzoek en reclame
11.1. De opdrachtgever is gehouden de geleverde goederen en diensten te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Kitchen Create B.V. te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Kitchen Create B.V. te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Kitchen Create B.V. in staat is adequaat te reageren. De opdrachtgever dient Kitchen Create B.V. in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
11.2. Als vast komt te staan dat een klacht ongegrond is, komen de kosten die door de klacht zijn ontstaan, waaronder de onderzoekskosten,
11.3. Als de opdrachtgever te laat melding maakt van een gebrek, komt de opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
11.1. De opdrachtgever is gehouden de geleverde goederen en diensten te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Kitchen Create B.V. te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Kitchen Create B.V. te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Kitchen Create B.V. in staat is adequaat te reageren. De opdrachtgever dient Kitchen Create B.V. in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
11.2. Als vast komt te staan dat een klacht ongegrond is, komen de kosten die door de klacht zijn ontstaan, waaronder de onderzoekskosten,
11.3. Als de opdrachtgever te laat melding maakt van een gebrek, komt de opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

 

Artikel 12 Garantie
12.1. Kitchen Create B.V. staat gedurende de garantietermijn garant dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen.
12.2. De garantietermijn bedraagt zes maanden vanaf het leveringstijdstip, tenzij anders overeengekomen. In uitzondering op het voorgaande geldt voor koelapparatuur een garantietermijn van drie maanden vanaf het leveringstijdstip. Als het gaat om zaken die door derden zijn geproduceerd, is de garantie beperkt tot de door de producent verstrekte garantie, tenzij anders vermeld.
12.3. De aansprakelijkheid van Kitchen Create B.V. op basis van deze garantiebepaling is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig goed of tot vervanging van dat goed of van een onderdeel ervan, een en ander ter beoordeling van Kitchen Create B.V.
12.4. Iedere vorm van garantie komt te vervallen als een gebrek is ontstaand doordat het geleverde goed verwaarloosd is, op onjuiste wijze is gebruikt, onderhouden of aangesloten, wijzigingen zijn aangebracht of geprobeerd aan te brengen of reparaties aan het product werden uitgevoerd door onbevoegde derden. Ook kan geen aanspraak worden gemaakt op garantie als het gebrek is ontstaan door of als gevolg van omstandigheden waarop Kitchen Create B.V. geen invloed kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden.
12.5. Lak, emaille en krasschade valt niet onder de garantieverplichting. Op nageleverde onderdelen geldt geen garantie.
12.6. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de opdrachtgever in rekening gebracht worden
12.7. Op budgetapparatuur en tweedehandsapparatuur geldt geen garantie.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid en schadevergoeding
13.1. Indien Kitchen Create B.V. aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst wordt uitgekeerd. Indien er onverhoopt geen uitkering krachtens de genoemde verzekering plaatsvindt is de aansprakelijkheid van Kitchen Create B.V. beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst of althans dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
13.2. Kitchen Create B.V. is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan: (1) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden. (2) de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Kitchen Create B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Kitchen Create B.V. toegerekend kunnen worden. (3) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
13.3. Kitchen Create B.V. sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de door Kitchen Create B.V. geleverde producten, met uitzondering van situaties waarin de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van Kitchen Create B.V., haar directie of leidinggevend personeel.
13.4. Kitchen Create B.V. is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
13.5. Kitchen Create B.V. is niet aansprakelijk voor schade door niet tijdige levering als gevolg van het niet of niet tijdig leveren door leveranciers van Kitchen Create B.V.

 

Artikel 14 Onderhoudscontracten
14.1. Dit artikel geldt voor onderhoudscontracten. Onder onderhoud wordt verstaan: het controleren en testen van apparaten ter voorkoming van storingen. Het vervangen van onderdelen valt dus niet onder onderhoud. Als tijdens onderhoud geconstateerd wordt dat een onderdeel vervangen moet worden, zal Kitchen Create B.V. hiervoor een offerte uitbrengen.
14.2. Onderhoudscontracten worden gesloten voor de duur van één jaar. Vervolgens worden deze contracten telkens van rechtswege voor de duur van één jaar verlengd, tenzij het contract door een van de partijen bij aangetekend schrijven is opgezegd tegen het einde van een termijn van een jaar met een opzeggingstermijn van twee maanden.
14.3. Kitchen Create B.V. kan bij de aanvang van een nieuwe termijn van één jaar de prijs van het onderhoudscontract verhogen. Als de verhoging meer is dan het prijsindexcijfer kan de opdrachtgever het onderhoudscontract binnen twee weken na de aankondiging van de prijsverhoging schriftelijk opzeggen.
14.4. De opdrachtgever kan pas rechten ontlenen aan een onderhoudscontract indien het overeengekomen termijnbedrag is voldaan.
14.5. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verschaffen van gegevens over het gebruik van en wijzigingen aan de apparatuur die valt onder het onderhoudscontract.
14.6. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan de apparatuur die valt onder het onderhoudscontract. Als Kitchen Create B.V. extra kosten moet maken omdat het dagelijks onderhoud niet of niet juist is uitgevoerd, moet de opdrachtgever die kosten vergoeden.

 

Artikel 15 Vrijwaring
15.1. De opdrachtgever vrijwaart Kitchen Create B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Kitchen Create B.V. toerekenbaar is. Indien Kitchen Create B.V. uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Kitchen Create B.V. zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Kitchen Create B.V., zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Kitchen Create B.V. en derden die daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 

Artikel 16 Overmacht
16.1. De in artikel 9 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de duur van de periode waarin Kitchen Create B.V. door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.
16.2. Van overmacht aan de zijde van Kitchen Create B.V. is sprake als Kitchen Create B.V. na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit die overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Kitchen Create B.V. als bij derden van wie Kitchen Create B.V. de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer en verder door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Kitchen Create B.V. ontstaan.
16.3. Als de levering door overmacht meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel Kitchen Create B.V. als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft Kitchen Create B.V. slechts recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten.
16.4. Als de overmacht intreedt terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de opdrachtgever, indien door overmacht de resterende levering meer dan drie maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar Kitchen Create B.V. terug te zenden voor rekening en risico van de opdrachtgever, indien de opdrachtgever kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen door de opdrachtgever niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de resterende goederen.

 

Artikel 17 Beëindiging (Ontbinding, opschorting, opzegging)
17.1. Kitchen Create B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Kitchen Create B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever of door andere omstandigheden in redelijkheid niet langer van Kitchen Create B.V. kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijke condities zal nakomen.
17.2. Als de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Kitchen Create B.V. op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Kitchen Create B.V. behoudt haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst als zij de nakoming van haar verplichtingen opschort. Als Kitchen Create B.V. overgaat tot opschorting of ontbinding is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor ontstaan. Als de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is Kitchen Create B.V. gerechtigd tot vergoeding van de schade en kosten die daardoor direct en indirect ontstaan.
17.3. De overeenkomst wordt, onverminderd hetgeen elders in deze algemene voorwaarden bepaald is, ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek van Kitchen Create B.V., natuurlijke persoon, door de rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
17.4. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Kitchen Create B.V. geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.
17.5. Als de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd volledig aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 18 Toepasselijk recht en geschillen
18.1. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
18.2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan over of naar aanleiding van de tussen hen gesloten overeenkomst zullen worden beslecht door de Rechtbank Midden-Nederland te Utrecht, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.

Klik hier voor de algemene voorwaarden

Wij nemen contact met u op

Heeft u een vraag? Vul uw naam en e-mailadres in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op